SERWIS I GWARANCJA

Zajmujemy się serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń zabawowych. Przeprowadzamy okresowe przeglądy techniczne i kontrole placów zabaw zgodnie z zaleceniami normy PN-EN-1176 : 2009. Obowiązek przeprowadzania przeglądów okresowych leży po stronie właściciela/zarządcy placu zabaw i wynika z Prawa Budowlanego oraz normy PN-EN -1176-7:2009. która zaleca przeprowadzanie kontroli wedle poniższego planu:

Kontrola przez oględziny:

 • Częstotliwość wykonywania kontroli: codziennie przed rozpoczęciem zajęć na placu zabaw.
 • Cel wykonywania kontroli przez oględziny: stwierdzenie zagrożeń, które mogą być wynikiem wandalizmu, (np. pęknięte, złamane lub brakujące części), zanieczyszczenia terenu (np. potłuczone butelki, itp.).
 • Wykonawca kontroli: ogrodnik, konserwator, inspektor BHP lub nauczyciel rozpoczynający zajęcia na placu zabaw.

Kontrola regularna:

 • Częstotliwość wykonywania kontroli: 1 raz na tydzień.
 • Cel wykonywania kontroli regularnej: stwierdzenie zagrożeń, które mogą być wynikiem wandalizmu, zużycia, warunków pogodowych (np. pęknięte lub brakujące części, obluzowane zamocowania elementów, itp.), zanieczyszczenia terenu (np. potłuczone butelki, itp.), odsłonię- cie fundamentów, itp.
 • Wykonawca kontroli: osoba posiadająca ogólną wiedzę techniczną, np. konserwator, inspektor BHP lub osoba przeszkolona przez odpowiednią jednostkę zajmującą się bezpieczeństwem placów zabaw.

Kontrola funkcjonalna:

 • Częstotliwość wykonywania kontroli: 3 razy w roku (nie rzadziej niż co 3 miesiące).
 • Cel wykonywania kontroli funkcjonalnej: sprawdzenie stateczności, kompletności oraz stopnia zużycia elementów urządzeń, określenie stanu nawierzchni, innych elementów placu zabaw , np. ławki, kosze na śmieci ogrodzenie, itp.
 • Wykonawca kontroli: osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje (np. uprawnienia budowlane).

Kontrola podstawowa:

 • Częstotliwość wykonywania kontroli: raz w roku.
 • Cel wykonywania kontroli podstawowej: ocena ogólnego stanu bezpieczeństwa placu zabaw, ocena stanu fundamentów i nawierzchni, ocena zgodności elementów placu zabaw z odpowiednimi częściami normy PN-EN 1176, ujawnienie wszelkich zmian bezpieczeństwa wynikających z wpływu warunków atmosferycznych, butwienia lub korozji, z dokonanych zmian, napraw lub modernizacji, itp.
 • Wykonawca kontroli: osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje (np. uprawnienia budowlane) niezależna od Właściciela czy Zarządcy placu zabaw.


W celu uniknięcia wystąpienia wypadku ustala się następujące działania

Po każdorazowej kontroli przez oględziny oraz kontroli regularnej i stwierdzeniu nieprawidłowości należy:

 • usunąć wszelkie zanieczyszczenia nawierzchni,
 • wyrównać poziom nawierzchni (w przypadku nawierzchni sypkiej) zgodnie z oznaczeniem poziomu nawierzchni na urządzeniach.

Przed każdorazową kontrolą funkcjonalną( co 3 miesiące) należy:

 • przeprowadzić konserwację nawierzchni placu zabaw,
 • uzupełnić nawierzchnię sypką, a nawierzchnię syntetyczną naprawić,
 • przeprowadzić konserwację obluzowanych połączeń śrubowych,
 • nasmarować łożyska, jeżeli tego wymagają,
 • dokonać konserwacji oznaczenia poziomu nawierzchni i numerów rejestracyjnych urządzeń.

Przed kontrolą podstawową( raz w roku) należy wykonać:

 • wykonać czynności jak w przypadku kontroli funkcjonalnej,
 • renowację zabezpieczenia elementów drewnianych na styku z gruntem,
 • renowację malarską drewnianych elementów urządzeń,
 • konserwację powłok lakierniczych w przypadku wystąpienia ich ubytków,
 • konserwacja malarska będzie przeprowadzona przy pomocy farb zalecanych przez producentów urządzeń.

Piasek w piaskownicach należy wymieniać 1 raz w roku.